Nieodebranie listu poleconego

Nie odebrałem listu poleconego w terminie, co teraz? To jedno z częściej zadawanych pytań, które pojawiają się w przypadku awizacji przesyłek zawierających oświadczenie woli, informację o toczącym się postępowaniu, wezwanie do zapłaty, pismo komornika lub wezwanie na rozprawę.

Opowiemy Ci dzisiaj jak wygląda procedura w przypadku zwrotu listu poleconego, zawierającego list prywatny, polecony w postępowaniu cywilnym, administracyjnym i karnym.

Zacznijmy od tego, czy warto celowo nie odebrać listu poleconego licząc na to, że skoro poczta nie została doręczona, to nic złego w naszej sprawie nie może się wydarzyć, a zwłaszcza bez naszej wiedzy i obecności?

Jeżeli myślisz, że tak jest, to musisz wiedzieć, że jesteś w błędzie. Dlaczego? Przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego i Kodeksu karnego określają sposób działania w przypadku nie odebrania listu poleconego.

Przeczytaj wpis, a dowiesz się dzisiaj:

  • Co się stanie, jeśli nie odbierzesz listu poleconego w terminie.
  • Jakie są skutki nieodebrania w terminie listu w postępowaniu:
  1. cywilnym
  2. karnym
  3. administracyjnym 
  4. w przesyłce zawierającej dokument prywatny

nieodebranie listu poleconego

Nieodebranie listu poleconego w postępowaniu cywilnym

Co mówią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego?

Jeszcze przed 2020 rokiem funkcjonowały przepisy w myśl, których w razie niemożności doręczenia przez operatora pocztowego pisma w postępowaniu cywilnym składane było ono w placówce pocztowej tego operatora, po wcześniejszym umieszczeniu zawiadomienia (awizo) z pouczeniem, kiedy i w jakim terminie można je odebrać. 

Do 7 listopada 2019 roku przepisy mówiły, że masz 7 dni na odbiór przesyłki od dnia umieszczenia zawiadomienia. Po tym czasie czynność była powtarzana, a pismo uznawano za doręczone.

Na czym polega zmiana przepisów?

Zlikwidowano w postępowaniu cywilnym tzw. fikcję doręczeń czyli skuteczność doręczenia po podwójnym awizie. Regulują to w tej chwili art. 139 i 139’1 k.p.c.

Pismo procesowe po bezskutecznym upływie terminu do jego odbioru uznawało się za doręczone. W tej chwili jeżeli pozwany pomimo powtórzenia zawiadomienia nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego to przewodniczący zawiadamia o tym powoda poprzez przesłanie odpisu pisma dla pozwanego i zobowiązując go (zobowiązanie ma formę zarządzenia) do doręczenia niedostarczonego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

Powód ma 2 miesiące od dnia doręczenia mu zobowiązania na złożenie potwierdzenia doręczenia pisma pozwanemu przez komornika albo zwrot pisma ze wskazaniem aktualnego adresu pozwanego lub dowodem, że pozwany przebywa pod takim samym adresem, jak ten podany w pozwie.

nieodebranem listu poleconego

Nieodebranie listu poleconego w postępowaniu karnym

Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego Twój list pozostawia się w najbliższej placówce pocztowej. Doręczający umieszcza zawiadomienie w skrzynce pocztowej bądź na drzwiach mieszkania adresata lub w innym widocznym miejscu ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono oraz że należy je odebrać w ciągu 7 dni. 

Jeśli Ty (albo Twój pełnomocnik) nie odbierzecie listu po 2 awizo uważa się, że został on doręczony z dniem upływu ważności tego 2 awizo.

nieodebrany list polecony

Nieodebranie listu poleconego w postępowaniu administracyjnym

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego jeśli Poczta Polska (lub inny operator pocztowy)  nie może doręczyć listu poleconego, to pismo czeka w placówce 14 dni. Doręczający zostawia awizo 2 razy i za każdym razem możesz odebrać list w ciągu 7 dni. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem 14-tego dnia od dnia pozostawienia pierwszego zawiadomienia.

Musisz wiedzieć, że jeśli Ty jako adresat odmawiasz przyjęcia listu lub uchylasz się od doręczenia. Doręczający sam stwierdza datę doręczenia i wskazuje osobę, która odmówiła przyjęcia przesyłki, zaznaczając przyczynę braku jej podpisu. Taki list polecony uznaje się za doręczony z datą stwierdzoną przez doręczającego.

nieodebrany list polecony
Nieodebranie listu poleconego z prywatnym dokumentem

Tutaj w przypadku przesyłki prywatnej, zawierającej oświadczenie woli na podstawie Kodeksu cywilnego ważne jest czy Ty jako adresat mogłeś zapoznać się z treścią dokumentu. Jako adresat nie możesz uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli poprzez odmowę odebrania listu poleconego bądź odmowę podpisania potwierdzenia odbioru, jeżeli mógł list polecony odebrać.

co się stanie jeśli nie odbiorę listu poleconego

Co się stanie, jeśli nie odbiorę listu poleconego w terminie?

Pisma sądowe i urzędowe

Najczęściej dochodzi do tego, jeśli nie adresat nie przebywa w miejscu zamieszkania w chwili doręczenia przesyłki poleconej.

Jeżeli jako adresat nie odebrałeś swojego list poleconego w terminie po tym, jak listonosz bezskutecznie dwukrotnie próbował doręczyć przesyłkę, zostawiając awizo to musisz wiedzieć, że zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 44) list został skutecznie doręczony.

Jeżeli pismo zostało skierowane na właściwy adres i nie zostało odebrane pomimo upływu 14-dniowego terminu i dwukrotnego awizowania, pozostawia się je w aktach sprawy i uznaje za skutecznie doręczone. 

Przykład:

Nie odebrałem pisma z nakazem zapłaty, nie odwołałam się od wyroku i okazuje się, że komornik zajął moje konto.

Załóżmy, że sąd wystawił Ci nakaz zapłaty w sprawie, która się przedawniła np. powód (bank) złożył pozew przeciwko Tobie, w którym rości sobie zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu. Sąd wysyła do Ciebie nakaz zapłaty, a Ty masz 14 dni na wniesienie sprzeciwu.

Jeśli nie odbierzesz listu poleconego w terminie nie będziesz miał możliwości wniesienia sprzeciwu i nakaz zapłaty (mimo, że np. roszczenie było przedawnione) uprawomocni się.

Sprawa pójdzie do komornika, który w niedługim czasie zajmie Twoje konto. Ty o całości sprawy w najgorszym wypadku dowiesz się właśnie na tym etapie, kiedy nakaz zapłaty uprawomocni się, a cała procedura komornicza zostanie już uruchomiona. Chyba nie warto, prawda?

list polecony

Jakie są skutki nieodebrania listu w terminie?

Zaczniemy przewrotnie. Musisz wiedzieć, że najważniejszym skutkiem prawnym doręczenia listu jest rozpoczęcie możliwości naliczania terminu do dokonania określonej czynności prawnej. O co tu chodzi? 

Przykład:

W sądzie okręgowym toczy się Twoja sprawa rozwodowa. W trakcie sąd wydaje postanowienie o zabezpieczenie alimentów na 3 dzieci w wysokości 2100 zł. Co możesz zrobić? Złożyć zażalenie na postępowanie o udzielenie zabezpieczenia na poczet alimentów.

Zażalenie wniesiesz do sądu apelacyjnego za pośrednictwem sądu okręgowego w terminie 7 dni od daty doręczenia tego postanowienia. Poczta Polska (lub inny dostawca) doręczy Ci postępowanie. Od momentu odbioru przesyłki listu poleconego masz 7 dni.

Jaki byłby skutek nie odebrania listu w terminie w tym przypadku? 

Nie miałbyś możliwości złożenia zażalenia na postanowienie sądu.

Lepiej odebrać przesyłkę i być świadomym nadchodzących zdarzeń, bo o skutkach prędzej czy później i tak się dowiemy. 

Nieodebranie listu poleconego ma swoje konsekwencje. Doręczający zostawia awizo, a po przekroczeniu terminu list uznaje się za doręczony nawet, jeśli nie miałeś okazji zapoznać się z jego treścią.

Zobacz jak możemy Ci pomóc: Windykacja

Skutki nieodebrania listu w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym i w przesyłce prywatnej mogą znacznie wpłynąć na Twoje życie. Jeśli jako adresat świadomie nie podejmujesz przesyłek poleconych taka informacja zostanie odnotowana.

Z naszej perspektywy o wiele lepszym rozwiązaniem jest odebranie listu, bo dzięki temu masz możliwość podjęcia właściwych kroków. Jeżeli odebrałeś korespondencję, która wymaga interwencji radcy prawnego – napisz do nas. Pomożemy Ci rozwiązać problem.

Siedziba kancelarii:

ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 1, 40-384 Katowice

kontakt e-mail:

kancelaria@szaflarscy.pl

tel. - Jacek Szaflarski:

(+48) 511 489 333

tel. - Tomasz Szaflarski

(+48) 508 277 555