Ile kosztuje rozwód?

Ile kosztuje rozwód? To pytanie pojawia się nie tylko w odniesieniu do kosztów, związanych z opłatami sądowymi, kosztami radcy prawnego, ale i kosztami pośrednimi, które ponoszą strony zdecydowane rozwieść się. Mowa tu o podziale majątku, kosztach emocjonalnych i społecznych. Ze względu na naszą specjalizację w tym artykule zajmiemy się jedynie kosztami bezpośrednimi.

Przeczytaj uważnie, a dowiesz się dzisiaj:

 • Na jakie kwoty trzeba być gotowym, kiedy mowa o rozwodzie.
 • Kto ponosi koszty rozwody.
 • Kto może zwrócić się do sądu z wnioskiem o zwolnienie z opłat sądowych.
 • Co wchodzi w skład dodatkowych kosztów rozwodu.
 • Ile kosztuje podział majątku i reprezentacja radcy prawnego przy rozwodzie.

W Polsce wzrasta liczba rozwodów. Wg. Danych udostępnionych przez GUS (dane z 2017 r.) najczęstszą przyczyną rozwodów w Polsce była niezgodność charakterów, niedochowanie wierności i nadużywanie alkoholu.

Rozwód wiąże się z niemałymi kosztami. Osoby, które chcą zakończyć swoje małżeństwo, w pierwszej kolejności szukają informacji na temat kosztów i opłat, a także możliwości, przynajmniej częściowego ich zwolnienia umorzenia. 

Zanim złożysz pozew rozwodowy zapoznaj się ze wszystkimi możliwymi kosztami, jakie czekają powoda. Za chwilę zobaczysz kompletne informacje, dotyczące ewentualnych kosztów rozprawy rozwodowej.

ile kosztuje rozwód w Polsce

Ile kosztuje rozwód?

 • Opłata sądowa to 600 zł.
 • W przypadku korzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego) należy uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa, która wynosi 17 zł (każde nowe pełnomocnictwo, to kolejne 17 zł).
 • Radca prawny mający doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych – od kilkuset zł do nawet kilku tysięcy.
 • Jeśli strona żąda ustalenia podziału majątku, musi wnieść opłatę w wysokości 1000 zł. W przypadku, gdy strony, są zgodne co do podziału swojego majątku, mogą złożyć wspólnie wniosek o podział majątku w kwocie 300 zł.
 • Jeśli sąd orzeknie eksmisję jednego z małżonków, druga strona będzie musiała wnieść opłatę w wysokości 200 zł.
 • Ewentualne koszty mediacji (bez pośrednictwa sądu) ok. 50-200 zł/h od osoby.
 • W przypadku orzeczenia alimentów koszty sądowe oparte są o wysokość kwoty alimentacyjnej.
 • W zależności od przebiegu sprawy rozwodowej strony mogą ponieść koszty zaliczek na ewentualnych biegłych, powołania lub stawienia się świadków.
 • W przypadku małoletnich dzieci, których rodzice nie potrafią dojść do porozumienia w sprawie opieki i ich wychowania. Wymagane jest uzyskania opinii Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych, to koszt ok. 550 zł.
 • Wywiad środowiskowy i opinia specjalisty, który bada czy dziecko wychowuje się w dobrych warunkach i czy atmosfera w domu jest odpowiednia dla jego rozwoju, to koszt około 80 zł.
 • Przy składaniu pozwu rozwodowego wymagane jest złożenie skróconych opisów m.in. aktu urodzenia dziecka, małżeństwa. Kwota za skrócony odpis aktu małżeństwa to 22 zł.

Koszty rozwodu

Kto ponosi koszty rozwodu?

Z zasady koszty postępowania cywilnego ponosi strona przegrywająca proces, jednak to następuje na samym końcu. W pierwszej kolejności opłatę sądową w wysokości 600 zł ponosi powód, czyli osoba, która wnosi o rozwód. 

Dopiero w przypadku orzeczenia rozwodu, bez orzekania o winie (po uprawomocnieniu się wyroku) połowa tej kwoty, czyli 300 zł zostaje zwrócona powodowi. Natomiast połowę tej kwoty (150 zł) powinien zwrócić pozwany.

Pozostałe koszty sądowe są płacone po połowie, a każda ze stron pokrywa koszty własnego adwokata.

W przypadku gdy jeden z małżonków zostanie uznany za wyłącznie winnego, to na wniosek małżonka niewinnego, będzie musiał uiścić wszelkie koszty postępowania.

Strona przegrana musi opłacić koszty poniesione przez drugą stronę. Są to przede wszystkim:

 •  opłata sądowa
 •  koszty radcy prawnego
 •  wynagrodzenie biegłych

Opłatę sądową w wysokości 600 zł ponosi powód, dopiero po orzeczeniu rozwodu bez orzekania o winie, otrzymuje on zwrot połowy tej opłaty w wysokości 300 zł.

Potrzebujesz pomocy przy windykacji? Zobacz jak możemy Ci pomóc.

Zwolnienie z kosztów sprawy rozwodowej

Jeżeli okaże się, że strony nie są w stanie uiścić opłat sądowych, bez pogorszenia swojej sytuacji materialnej, mogą zwrócić się do sądu o zwolnienie z kosztów oraz o przydzielenie pełnomocnika z urzędu.

alimenty na dzieci po rozwodzie

Alimenty a koszty rozwodu

Finalnie na koszty rozwodu mają też wpływ alimenty. Dlaczego? W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z wyrokiem o wyłącznej winie jednej ze stron sąd może zasądzić alimenty dla niewinnego małżonka.

Kiedy dokładnie można mówić o takim przypadku? Może to nastąpić w momencie, gdy wystąpi pogorszenie sytuacji materialnej. W takiej sytuacji przegrany małżonek musi zapłacić nie tylko opłatę sądową od takich alimentów, ale również wynagrodzenie adwokata strony przeciwnej.

Małżonek może domagać się alimentów również w przypadku nieorzekania o winie lub obopólnej winie za rozkład pożycia małżeńskiego. 

W takim przypadku małżonek musi wykazać, że z powodów od niego niezależnych (np. choroba) jego sytuacja materialna jest na tyle ciężka, że nie potrafi zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych.

Przykład:

Pani Teresa w trakcie rozwodu dowiedziała się, że jest ciężko chora, leczenie będzie długotrwałe, a być może spowoduje u niej kalectwo. Składa więc w sądzie wniosek o alimenty na siebie, ponieważ wie, że w tym momencie nie będzie w stanie sama zaspokoić swoich potrzeb życiowych. Nie będzie mogła opłacić mieszkania, rachunków i zakupić żywności.

Przedstawione powyżej koszty dotyczą tylko alimentów zasądzonych na rzecz małżonka. 

Rozwód za porozumieniem stron

Dodatkowe koszty rozwodu przy małoletnich dzieciach

W przypadku posiadania przez strony małoletnich dzieci sąd może wymagać opinii OZSS, czyli Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów. Przypominamy, że koszt takiej opinii to kwota około 550 zł.

Gdy w sprawie rozwodowej zapadnie wyrok niesatysfakcjonujący którąś ze stron może ona złożyć apelację od tego, niekorzystnego dla siebie, wyroku uiszczając z opłatę sądową w wysokości 600 zł.

Co sprawdza opinia OZSS?

Specjalista bada, czy rozwód nie wpływa negatywnie na dobro dzieci w przypadku gdy rodzice nie potrafią porozumieć się w sprawie władzy rodzicielskiej, czy kontaktów z dziećmi.

Często też zarządzany jest wywiad środowiskowy, wykonywany przez kuratora rodzinnego. Jego zadaniem jest sprawdzenie, czy dziecko wychowuje się w dobrych warunkach i czy atmosfera w domu jest odpowiednia dla jego rozwoju. Koszt takiego wywiadu to ok. 80 zł.

wynagrodzenie adwokata przy rozwodzie

Ile musimy zapłacić radcy prawnemu za rozwód?

Kwota, jaką strona musi zapłacić radcy prawnemu, zależy od wielu czynników, m.in.: 

 • od wielkości miasta
 •  zawiłości sprawy
 •  możliwości finansowych klienta.

Określona jest jedynie stawka minimalna, która w przypadku sprawy rozwodowej wynosi 720 zł.

W przypadku gdy strona zostanie zwolniona w całości lub częściowo z kosztów sądowych, może ubiegać się o adwokata z urzędu.

Strona przegrana musi opłacić prawnika drugiej strony.

W sytuacji, kiedy osoba, która nie została zwolniona z kosztów sądowych, ale jej możliwości finansowa nie pozwalają opłacić radcy prawnego –  sąd przydziela adwokata z urzędu.

rozpad małżeństwa

Podział majątku jako koszt rozwodu

Podczas postępowania rozwodowego małżonkowie mogą dokonać podziału majątku wspólnego. Ale uwaga! Sąd może dokonać takiego podziału tylko, jeśli nie spowoduje on nadmiernego zwłoki w postępowaniu, więc nie zawsze to ma miejsce na tej samej rozprawie.

Ile kosztuje wniosek o podział majątku? Koszt złożenia takiego wniosku przez jedną ze stron wynosi 1000 zł. Natomiast jeśli małżonkowie zgodnie przedstawią projekt takiego wnioski, opłata jest niższa i wynosi 300 zł.

Gdy w sprawie rozwodowej zapadnie wyrok niesatysfakcjonujący którąś ze stron może ona złożyć apelację od tego niekorzystnego dla siebie wyroku, uiszczając z opłatę sądową w wysokości 600 zł.

Ile kosztuje rozwód? Jak widać wszystko zależy od charakteru samej sprawy. Od tego, czy strony współpracują ze sobą, czy mają dzieci i czy będzie dochodziło do podziału majątku. Warto też wiedzieć, że można wnioskować o zwolnienie z opłat.

Pomimo że rozwód jest trudnym przeżyciem zarówno dla rodziny, jak i samych stron, trzeba być świadomym, jakiego rzędu koszty stoją za tą decyzją i mądrze podejść do jej realizacji.

Zobacz jak możemy Ci pomóc: Prawo rodzinne

Zastanawiasz się nad rozwodem? Usiądź na spokojnie, przeanalizuj swoje oczekiwania i argumenty, bo to ważne w momencie tworzenia pozwu o rozwód. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, dotyczących kosztów prowadzenia Twojej sprawy – napisz do nas, a my przygotujemy dla Ciebie taką informację, biorąc pod uwagę Twoją indywidualną sytuację. Czekamy na Twoje pytania!

Siedziba kancelarii:

ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 1, 40-384 Katowice

kontakt e-mail:

kancelaria@szaflarscy.pl

tel. - Jacek Szaflarski:

(+48) 511 489 333

tel. - Tomasz Szaflarski

(+48) 508 277 555